அமுதம்

300.00

இது தாவர வளர்ச்சி பருவத்தில் அனைத்து பயிர்களுக்கும் பயன்படுத்த கூடிய கரைசல் (பூக்கும் பருவத்திற்கு முந்தைய). இதில் அதிகம் நிறைந்திருக்கும், தழை சத்து (நைட்ரஜன்) தாவர வளர்ச்சியை தூண்டும்

Description

ஒரு ஏக்கருக்கு, 200 லிட்டர் தண்ணீரில் 1 லிட்டர் GB கலந்து 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தெளிக்க வேண்டும்